ASAP - AS SOON AS POSSIBLE

Tak rýchlo, ako sa dá

V skrátenej verzii je to to isté ako "čo najskôr"

 

ASWP - ANY SAFE WORLD PORT

Ktorýkoľvek bezpečný svetový prístav

Miesto určenia ASWP sa pomerne často vyskytuje v ponukách alebo dopytoch na tovar. Žiaľ, jeho reálnosť je veľmi diskutabilná. Doslovne totiž znamená, že tovar má / môže byť  dodaný do ktoréhokoľvek bezpečného svetového prístavu. Podmienka bezpečnosti je zrejmá - nikto zrejme nebude chcieť dodať tovar do krajiny, kde aktuálne prebieha vojenský konflikt (ak ak áno, tak za úplne inú cenu). Ide o to, že ak niekto dopravuje tovar napríklad z Brazílie do Číny, cena dopravy bude logicky výrazne vyššia ako cena dopravy z Brazílie do Španielska. Aj v prípade malej lode (12.500 MT) môže byť rozdiel v cene dopravy aj niekoľko stoviek USD. Preto ak niekto tvrdí, že dodá tovar a dodaciu podmienku určí ako ASWP, zrejme nemá presnú predstavu o cene samotnej dopravy. Ak mu dopravca poskytne cenu do vzdialeného prístavu ale doprava bude len do blízkeho prístavu, vtedy zbytočne predražuje cenu celej dodávky (a teda môže prísť o kupujúceho). Ak by ale cenu dipravy do blízkeho prístavu ponúkol bezo zmeny aj do vzdialeného prístavu, mohlo by to pre neho znamenať výraznú finančnú stratu. Preto je rozumnejšie neuvádzať prístav určenia osnačením ASWP, ale uviesť radšej presný prístav.

 

BCL - BANK CONFIRMATION LETTER

Potvrdzujúci list z banky

List vydaný bankou, ktorým banka potvrdzuje, že jej klient má na účte prostriedky na určitý obchod v určitom množstve. Týmto listom môže banka potvrdiť, že klient bude mať pre potreby obchodu poskytnuté finančné prostriedky z banky. BCL teda nemusí nutne potvrdzovať len existenciu financií na účte klienta, ale môže znamenať aj prísľub banky, že poskytne klientovi na obchod peniaze

 

 

BG - BANK GUARANTEE

Banková garancia

Banka svojou garanciou ručí za záväzky svojho klienta - kupujúceho. Je to forma platby, kedy banka priamo ručí za uhradenie záväzkov svojho klienta ak by tento svoje záväzky nesplnil.

 

 

BIC - BANK IDENTIFIER CODE

Identifikačný kód banky

SWIFT kód banky - 8 až 11 znakov

 

 

BLACK LIST

Čierna listina

Niektorí obchodníci a finančné inštitúcie si vytvárajú zoznamy spoločností a jednotlivcov, ktorí výrazne poškodili iné strany v obchode - teda podvodníkov. Takéto zoznamy sú tiež označované ako čierne listiny. Účelom takýchto zoznamov je zmenšiť možnosti pre podvodníkov, aby poškodili ďalších.

 

CIF - COST, INSURANCE, FREIGHT

Cena (tovaru), poistenie, doprava

Predávajúci znáša všetky riziká a platí všetky náklady až po príchod tovaru do prídstavu určenia.

 

D/P (DOCUMENT AGAINST PAYMENT)

Platba oproti dokumentom

Kupujúci dostane všetky potrebné dokumenty k tovaru a predávajúci vo svojej banke zaznamená platbu od kupujúceho.

 

 

DLC (UC600) DOKUMENTÁRNY AKREDITÍV

Documentary Letter of Credit

Dokumentárny akreditív

Bankový platobný nástroj, ktorý vystavuje banka kupujúceho v prospech banky predávajúceho. Ak predávajúci splní podmienky určené v texte akreditívu, banka kupujúceho mu uhradí dohodnutú sumu. Dokumentárne akreditívy bývajú rôznych druhov. Najčastejšie sa používa tzv. neodvolateľný (irrevocable) akreditív - IDLC, ktorý po jeho  vystavení až do doby jeho trvania nemôže banka kupujúceho odvolať. Tým vzniká istota pre predávajúceho, že ak dodá dohodnutý tovar (službu) za dohodnutých podmienok, dostane zaplatenú dohodnutú sumu. Ak predávajúci nie je priamy majiteľ tovaru, ale tovar od niekoho kupuje a hneď ďalej predáva (ale na kúpu nemá vlastné prostriedky), požaduje od kupujúho tzv. prevoditeľný (transferrable) akreditív - TDLC. Po jeho vystavení bankou kupujúceho ho predávajúci prevedie v prospech banky skutočného majiteľa/producenta tovaru. Akreditív je možné previesť iba 1 krát. Ak teda predávajúci požaduje od kupujúceho vystaviť prevoditeľný akreditív, kupujúci vie, že predávajúci nie je skutočný majiteľ tovaru. Obdobou prevoditeľného akreditívu je aj tzv. deliteľný (divisible) akreditív. Ten môže byť rozdelený tak, že platbu dostanú dva alebo viaceré subjekty. Jednotlivé prívlastky dokumentárnych akreditívov je možné aj kombinovať. Teda akreditív môže byť zároveňneodvolateľný aj prevoditeľný - ITDLC.

 

DRAF CONTRACT

Návrh kontraktu

Je to predbežná forma kontraktu v písomnej forme, ktorú zasiela jedna zmluvná strana druhej ako návrh. Druhá forma k tomuto návrhu posiela svoje pripomienky. Postupným zbližovaním oboch zmluvných stráv takto vznikne záverečná forma obchodnej zmluvy - kontraktu

 

ESCROW ACCOUNT

Escrow účet

Prostriedky na kúpu deponuje kupujúci na nezávislom mieste u escrow agenta/brokera na jeho účte. Prostriedky budú uvoľnené v prospech predávajúceho po dodaní tovaru podľa podmienok dohodnutých v zmluve.

 

EUR 1

EUR 1 je sprievodné osvedčenie o krajine pôvodu tovaru používané pri preferenčnom obchode s krajinami, ktoré akceptujú toto osvedčenie preukazujúce krajinu pôvodu tovaru v EU. Pri colnom odbavovaní v týchto krajinách je tovar s EUR 1 osvedčením odbavený s nižším alebo nulovým dovozným clom.

 

FCO - FULL CORPORATE OFFER

Úplná firemná ponuka

Záverečná a záväzná forma obchodnej ponuky firmy - dodávateľa. V tejto ponuke sa jasne definuje kto a za akých podmienok ponúka tovar. O aký tovar - komoditu ide, kedy vie byť tovar k dispozícii pre klienta, čo je súčasťou tovaru, aké balenie tovar má, aké má rozmery, prípadne iné parametre, ktoré definujú tovar. V FCO ponuke sa zároveň uvádza cena tovaru, podmienky obchodu - procedúra. Presnejšie to definuje zmluva - draft kontrakt.

 

FOB - FREE ON BOARD

Tovar dodaný na palube lode do prístavu

Dodávateľ nesie zodpovednosť za tovar a znáša všetky náklady do momentu, keď tovar pri nalodení prejde zábradlím lode.

 

HONG KONG PROCEDURE

Hongkongská procedúra

Uplatňuje sa hlavne pri obchode so zlatom a podobnými komoditami. Pri tejto procedúre najprv kupujúci posiela prejavenie záujmu a preukazuje prostriedky na kúpu.

 

ICC - INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE

Medzinárodná obchodná komora

Medzinároná obchodná komora vytvára priestor pre firmy  a ďalšie organizáci pre lepšie porozumenie vývoja súčasného svetového obchodu.

 

ICPO - IRREVOCABLE CORPORATE PURCHASE ORDER

Neovolateľná firemná objednávka

Objednávka kupujúceho na kúpu tovaru (služby), ktorú nie je počas doby platnosti možné zrušiť.

 

IMFPA IRREVOCABLE MASTER FEE PROTECTION AGREEMENT

Neodvolateľná dohoda o ochrane provízií

Dohoda o ochrane provízií IMFPA ide často ruka v ruke s dohodou o neobchádzaní a nevyzradení - NCNDA. Toto je najčastejší spôsob, ako si sprostredkovatelia chránia svoju províziu z obchodu.

 

INCOTERMS - INTERNATIONAL COMMERCIAL TERMS

Medzinárodné obchodné termíny

Je to súbor pravidiel používaných pri popise jednotlivých dodacích podmienok v medzinárodnom obchode. Jedná sa najmä o popis povinností jednotlivých strán obchodu v súvislosti s pohybom tovaru

 

ISCC PROTOKOL - CERTIFIKÁT

ISCC (International Sustainability Carbon Certification) je certifikátom vydávaným pre pestovateľov, výrobcov a obchodníkov s plodinami, biomasou a biopalivami. ISCC protokol potvrdzuje, že pri výrobe a doprave biokomponentov boli splnené kritéria udržateľnosti. Ide o potvrdenie o tom, aby pri spaľovaní dodávaného paliva vznikalo menej emisií oxidu uhličitého ako spaľovaním čistých štandardných palív (nafty, benzín), aj keď sa na výpočet použije súčet emisií uvoľnených do ovzdušia pri jeho výrobe a distribúcii. ISCC certifikát má platnosť jeden rok.

ISCC protokol je v súlade so smernicou Európskej únie o podpore a využívaní energie z obnoviteľných zdrojov - 2009/28/ES, 2009/30/ES. Zmyslom tohto nariadenia je to, aby sa  v EU distribuovala biomasa a biopalivá splňujúce kritéria udržateľnosti, teda s nižšími negatívnymi vplyvmi na životné prostredie.

 

LBMA - LONDON BULLION MARKET ASSOCIATION

Asociácia londýnskeho trhu so zlatými a striebornými tehlami/prútmi

LBMA je asociácia veľkoobchodníkov so zlatými a striebornými tehlami a prútmi založená v Londýne v roku 1987 v úzkej spolupráci s Bank of England. Londýn sa tak stal centrom medzinárodného obchodu so zlatom a striebrom. Členmi LMBA sú banky, výrobcovia, rafinérie a obchodníci so zlatom a striebrom po celom svete.

 

LGD - LONDON GOOD DELIVERY

Londýnska dobrá dodávka

LBMA v minulosti vytvorili zoznam zlievární, ktorých výrobky budú akceptované na trhu v Londýne bez ďalších otázok. Takéto výrobky mali právo byť označované ako LGD. Aby zlieváreň mohla byť zahrnutá do zonamu LGD musí spĺňať niektoré podmienky, ako napríklad, že musí vykonávať zlievanie zlata a striebra minimálne 3 roky, že musí mať minimálnu ročnú produkciu tehiel a prútov v množstve 10 MT zlata a 50 MT striebra a iné. LBMA má na svojej webovej stránke uverejnený zonam súčasných aj bývalých zlievármi zahrnutých do LGD zoznamu. LGD tak predstavuje štandardné meradlo kvality zlatých a strieborných tehiel a prútov obchodovaných na medzinárodnom trhu.

 

LOI - LETTER OF INTENT

List o prejavení záujmu

Oficiálne prejavenie záujmu o kúpu tovaru (služby) za presne určených podmienok. Kupujúci jasne uvedie, čo chce kúpiť, v akej kvalite, v akom množstve, pri akých dodacích podmienkach a v akej cene. Neexistuje jednoznačný formát takého dokumentu a väčšinou je to na kupujúcom, čo do takéhoto dokumentu uvedie. Čím podrobnejší ale LOI je, tým presnejšiu ponuku môže kupujúci očakávať. Samozrejme v ňom nesmú chýbať atribúty, ktoré dokument LOI obsahovať má, to jest hlavička s kompletnými údajmi na kupujúceho, dátum platnosti a dátum vydania dokumentu, meno zodpovednej osoby, pečiatku, podpis, prípadne prílohy a špecifikácie. Takýto dokument v elektronickej forme by mal byť na hlavičkovom papieri podpísaný zodpovednnou osobou. 

 

MT103 - MESSAGE TYPE 103

Typ správy 103

Najčastejšie používaná banková operácia pri prevode peňazí medzi dvomi bankami - dvomi účtami. Jedná sa o jednoduchý prevod prostriedkov z jedného účtu na druhý účet, z jednej banky do druhej banky. Zvykne sa používať a termín "hladká platba" alebo v agličtine označenie T/T - Telegraphic Transfer - telegrafický prenos.

MT799 - MESSAGE TYPE 799

Typ správy 799

MT799 je jednoduchá banková infomácia o tom, že klient má na účte prosriedky v určitej výške. Nie je to forma platby ani prísľub o budúcej platbe.

NCNDA- NON CIRCUMVENT AND NON-DISCLOSURE AGREEMENT

Dohoda o neobchádzaní a nevyzradení

Dohoda zmluvných strán o tom, že sa nebudú v kontakte s tretími stranami navzájom obchádzať a nebudú tretím stranám vyzrádať dôverné informácie. Táto dohoda je typická pre sprostredkovateľov, ktorí si takouto dohodou poisťujú svoju pozíciu v obchode. V skutočnosti môže byť zložité dovolať sa svojich práv použitím takéhoto dokumentu.

 

PB - PERFORMANCE BOND

Realizačná záruka

Záruka dodávateľa tovaru (služby), že dodrží svoje záväzky vyplývajúce z kúpnej zmluvy. Väčšinou je vo výške 2% z ceny kupovaného tovaru (zmluvy). Túto záruku vystavuje banka predávajúceho v prospech banky kupujúceho. Často sa používa ako kompenzácia ceny za otvorenie bankového akreditívu kupujúcim. Ak by sa obchod neuskutočnil z chyby dodávateľa, kupujúci by prišiel o peniaze vo výške poplatku jeho banky za otvorenie akreditívu. V takomto prípade má právo použiť realizačnú záruku dodávateľa v plnej výške.

 

POF - PROOF OF FUNDS

Preukazovanie prostriedkov na kúpu

Banka kupujúceho preukazuje existenciu prostriedkov na kúpu tovaru v prospech banky predávajúceho.

POP - PROOF OF PRODUCT

Preukázanie tovaru

Kompletný súbor dokumentov o tovare. Pozostáva z viacerých dokumentov vydávaných výrobcom, predávajúcim, nezáviskými skúšobňami a pod. Tento súbor dokumentov je vystavovaný pre kupujúceho ako dôkaz o existencii, kvalite a kvantite tovaru.

 

RDLC - REVOLVING DOCUMENTARY LETTER OF CREDIT

Rotujúci dokumentárny akreditív

Používa sa najmä pri ročných kontraktoch, kedy akreditív je otvorený na jedno mesačný objem dodaného tovaru. Po využití akreditívu na kúpu mesačného objemu banka kupujúceho opätovne obnoví akreditív na potrebný objem na kúpu ďalšieho mesačného objemu. Namiesto otvárania nového akreditívu každý mesiac je otvorený len jeden rotujúci akreditív.

 

RWA - READY WILLING AND ABLE

Pripravedný Ochotný a Schopný

Potvrdenie banky o tom, že jej klient (kupujúci) bude mať  prostriedky na realizovanie obchodu v určitej výške.

 

SBLC - STAND BY LETTER OF CREDIT

Dokumentárny akreditív pripravený na použitie

Ak platba za tovar prebieha formou MT103, akreditív typu SBLC je zvyčajne požadovaný predávajúcim pre prípad, ak by kupujúci nezaplatil formou MT103. Vtedy banka predávajúceho požiada banku kupujúceho o úhradu prostredníctvom SBLC.

 

SCO - SOFT CORPORATE OFFER

Predbežná "mäkká" firemná ponuka

Predbežná forma obchodnej ponuky firmy - dodávateľa.

 

SGS - SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE SURVEILLANCE

SGS je vedúca svetová organizácia v oblasti inšpekcie, overovania, testovania a certifikácie. Doklady SGS sú vo väčšine prípadov súčasťou POP - Potvrdenia o tovare.

 

SPA - SALES AND PURCHASE AGREEMENT

Kupno predajná zmluva

Záverečná forma obchodnej zmluvy o kúpe (väčšinou tovaru).

SPOT

Jednorazový obchod

Predmetom obchodu je jednorazová kúpa určitého množtsva tovaru. Opakom je napríklad ročný kontrakt s pravidelnými mesačnými dodávkami. Spot (Spotový obchod) môže byť realizovaný za mimoriadne výhodnú cenu, ale aj za cenu vyššiu ako pri ročnom kontrakte. Závisí to od podmienok konkrétneho obchodu.

 

SWIFT

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications

Spoločnosť pre celosvetovú medzibankovú finančnú telekomunikáciu

Medzinárodný systém kódov používaných v medzibankovom styku.

 

SWISS PROCEDURE

Švajčiarská procedúra

Uplatňuje sa hlavne pri obchode so zlatom a podobnými komoditami. Pri tejto procedúre najprv predávajúci posiela ponuku a preukazuje existenciu tovaru.

 

T2L

T2L certifikát je potvrdenie o možnosti voľného pohybu tovaru v rámci EU a krajín EFTA. T2L vydávajú colnice v jednotlivých členských štátoch.

Skratky a vysvetlívky