Naša prevádzka sa nachádza v katastrálnom území obce Somotor, v prirodzenom centre poľnohospodárskeho regiónu Medzibodrožia

Subregión Medzibodrožie je vymedzený od juhu štátnou hranicou, kde susedí s Maďarskom, z východu štátnou hranicou s Ukrajinou. 
 
 
Cestné spojenie je komunikáciou I/79 Trebišov – Kráľovský Chlmec. Významná je železnica Košice – Čierna nad Tisou.
 
Územie Medzibodrožia patrilo k výrazne agrárnym(74% pôdy), hospodársky slabo rozvinutým oblastiam a patrí k okresom s prevažujúcou nepriemyselnou výrobou a poľnohospodárstvom. To súčasne vo veľkej miere limituje a predurčuje potenciál krajiny a jeho využívanie prevažne na poľnohospodárske produkčné účely.
 
Významným zamestnávateľom bol a je železničný uzol v Čiernej nad Tisou, ktorý sa podieľal na zamestnanosti regiónu až 32%-mi. V súčasnosti pracovných príležitosti je nepomerne menej aj v blízkych oblastiach. Úpadok poľnohospodárstva je evidentný (pôvodná zamestnanosť pribl. 60 %), v súčasnosti sa podieľa veľmi nízkymi percentami približne 2%. V súčasnosti je na ústupe poľnohospodárska, ako aj priemyselná výroba. Medzibodrožie teda dlhodobo bojuje s vysokou mierou nezamestnanosti. V rámci okresu Trebišov subregión Medzibodrožia vykazuje štatisticky , v niektorých obciach presahujúcu aj 40% až 50% - nú mieru nezamestnanosti. Pravidelné znižovanie ekonomickej sily firiem v regióne priamo ovplyvňoval stav zamestnanosti
 
Rastlinná výroba je zameraná na pestovanie obilnín, repky olejnej, slnenčnice, kukurice a hrozna. Podľa druhu vlastníctva najviac poľnohospodárskej pôdy obhospodarujú poľnohospodárske družstvá, súkromné obchodné spoločnosti a samostatne hospodáriaci roľníci.
 
Reformné opatrenia, súvisiace s prechodom slovenskej ekonomiky na trhové hospodárstvo, mali na poľnohospodárstvo subregiónu veľmi negatívny dopad. Zanikli veľmi významné firmy v okrese Trebišov, ktoré zabezpečovali spracovanie poľnohospodárskych produktov a práve preto sme sa rozhodli práve v tomto regióne poskytovať služby spracovávania poľnohospodárskych produktov s postupným rozširovaním druhov služieb.