Pohánka obyčajná – Fagopyrum esculentum Moench. - kvitnúci porast

POHÁNKA OBYČAJNÁ – Fagopyrum esculentum Moench.

Pohánku môžeme využiť pre rôzne účely a to ako potravinu, krmovinu, liečivú

a medonosnú rastlinu. Z nažiek pohánky sa obrusovaním získajú krúpy a mletím múka.

Používajú sa k príprave kaší a nákypov, ako príloha k mäsitým pokrmom, k príprave

palaciniek (zmes pohánky a pšeničnej múky).Z pohánkovej múky sa pripravujú tvarohové

halušky a podobne. Pohánka je vhodná pre diabetikov a pre ľudí s celiakou – bezlepková

diéta, ako diéta pri ochoreniach zažívacieho ústrojenstva. Na kŕmenie zvierat sa používajú

nažky, krúpy, otruby, zelená hmota, siláž i slama. Pohánka je i výbornou medonosnou

rastlinou.

Pre potravinárske využitie sa pestuje pohánka obyčajná. Pohánka tatárska (tatárka) sa začína

využívať ako liečivá rastlina pre farmaceutický priemysel, pretože má vyšší obsah rutínu.

Pohánka opletavá sa vyskytuje ako odolná burina. Pohánka obyčajná je jednoročná rastlina,

pestuje sa ako jarná forma.

Agroklimatické podmienky pestovania

Pohánka je pomerne náročná na teplotu pri klíčení, kedy vyžaduje minimálnu teplotu pôdy 7

– 8°C. Optimálna teplota pre rast je 14 – 25°C . Suma teplôt za vegetáciu je však pomerne

nízka (1000 – 1200°C).Pohánka je pomerne vlhkomilná rastlina. Transpiračný koeficient

pohánky sa pohybuje v rozpätí 500 – 700.

 

Pre pohánku sú vhodné pôdy ľahké až stredne ťažké, hlinitopiesočnaté a hlinité, dobre

zásobované živinami a vlahou. V suchších oblastiach sú vhodné pôdy stredne ťažké až ťažké,

ílovité. Najvhodnejšia pôdna reakcia je slabokyslá až neutrálna (pH 5,6 – 7,2).

Technológia pestovania

Základnú prípravu pôdy vykonávame v závislosti od predplodiny a najčastejšie pozostáva

z podmietky a stredne hlbokej orby. Predsejbová príprava pôdy má za úlohu udržať pozemok

v bezburinnom stave a pripraviť osivové lôžko na hĺbku 40-50 mm.

Termín sejby pohánky, pestovanej ako hlavnej plodiny, je pri teplote pôdy minimálne 7-8°C,

optimálna teplota je však 10-12°C (tetraploidné odrody vysievame o 5 – 7 dní skôr ako

diploidné). V našich podmienkach sa termín sejby pohybuje v rozpätí konca apríla a začiatku

mája. Za konečný termín sejby sa považuje 20. júl, úrody po tomto termíne sú neisté a nižšie.

Medziriadková vzdialenosť pri pestovaní pohánky je závislá od odrody, jej vegetačnej doby a

vzrastu, od predplodiny, termínu sejby a aj od klimatických podmienok. Najčastejšie sa

pohybuje v rozpätí 125-250-345 mm, alebo 150-300-450 mm. Odporúčaná je medziriadková

vzdialenosť 150 alebo 250 mm. Pri širších medziriadkoch sú rastliny pevnejšie, odolnejšie

voči políhaniu, viac sa rozkonárujú, nažky majú vyššiu hmotnosť, sú vhodnejšie pri výrobe

osiva.

Výsevné množstvo sa pohybuje v rozpätí 150-300 nažiek na 1m2 (1,5 – 3,0 mil. klíčnych

nažiek na hektár, t.j. 40 – 80 kg.ha-1). V skoršom termíne sejby a na úrodnejších pôdach

používame nižší výsevok, pri neskoršom termíne sejby, po horších predplodinách, v suchších

oblastiach a horších agroklimatických podmienkach používame vyšší výsevok.

Optimálna hĺbka sejby je 30-40 mm, pri plytšej sejbe sa vytvára plytšia koreňová sústava

a väčšie škody spôsobuje vtáctvo vyzobávaním nažiek a klíčiacich rastliniek.

Celková potreba živín na úrodu 1 t nažiek je nasledovná:20–35 kg N, 6 - 7 kg P, 25 - 40 kg

K.V praxi sa odporúčajú nasledujúce dávky priemyselných hnojív: 40- 45 kg.ha-1 N, 30 – 35

kg.ha-1 P2O5 a 60 – 70 kg.ha-1 K2O.

Fosforečné a draselné hnojivá sa aplikujú na jeseň alebo k predplodine. Dusík aplikujeme

v dvoch dávkach, pričom 2/3 pri predsejbovej príprave pôdy a 1/3 pred kvitnutím.

Ošetrovanie porastu po sejbe spočíva vo valcovaní ryhovanými valcami, aby sa nevytvoril

pôdny prísušok. V prípade že sa vytvorí, rozrušujeme ho ježkovými valcami ešte pred

vschádzaním pohánky. Pohánka má dobrú konkurenčnú schopnosť voči burinám, dobre

potláča i pýr plazivý. Bránením môžeme ničiť buriny do výšky porastu 0,20 – 0,25 m, a to

najmä v popoludňajších hodinách, keď sú rastliny zvädnuté a sú menej poškodzované

bránami. Ak sa pestuje pri širších medziriadkoch, plečkujeme najskôr plytšie do hĺbky 50-60

mm, neskôr do hĺbky 80 mm. Pre chemickú reguláciu burín v porastoch pohánky odporúčame

použiť aktuálne chemické prípravky uvedené v Metodických príručkách pre ochranu rastlín.

Určiť správny termín zberu pohánky je zložité z dôvodu nerovnomerného dozrievania

súkvetia. V čase zberu sa v súkvetí nachádzajú kvietky v rôznom štádiu kvitnutia a nažky

v rôznom stupni zrelosti (najmä pri tetraploidných odrodách). Termín zberu sa určuje podľa

zafarbenia nažiek, ktoré majú byť na 75 – 80 % tmavohnedej farby (2/3 nažiek zrelých).

Zberá sa najčastejšie jednofázovo, priamo kombajnom pri znížení pojazdnej rýchlosti, pri

znížení otáčok mlátiaceho ústrojenstva , zväčšení vstupnej a výstupnej medzery, vymenením

sita a upravením prúdu vzduchu (podobne ako pri zbere strukovín). Tým zabránime

poškodeniu nažiek. Po zbere pohánky treba nažky predčistiť a najmä dosušiť, pretože

 

v dôsledku zvýšenej vlhkosti dochádza k zapareniu, zaplesneniu a zatuchnutiu nažiek.