Láskavec – amaranthus pestovaný na semeno

LÁSKAVEC - Amaranthus

Za genetické centrá sú považované Mexiko a Andy, druhé centrum rozšírenia sú

horské oblasti Indie a Nepálu.

Botanická charakteristika:

Stonky sú priame, okrúhle, slabo alebo silne rozvetvené, olistené, vysoké 1,3 - 3 m.

Súkvetie je zložitá metlina purpurovej alebo zeleno-žltej farby.

Listy sú elipsovité, mladé sa používajú aj ako zelenina. Obsahujú veľa Ca, Fe a vitamínu E.

Koreňový systém má zvláštnu morfológiu, dobre čerpá vodu z pôdy a tým táto plodina lepšie

odoláva suchu. Suchovzdornost' znásobuje i značná hrúbka stonky, ktorá slúži ako zásobáreň

vody počas vegetácie.

Plod je tobolka vajcovitého tvaru farby žltej alebo čiernej (kŕmne formy). Hmotnosť 1000

semien sa pohybuje od 0,7 - 0,9 g. Z 1 ha sa urodí 3 - 5 t. Celková úroda zelenej fytomasy sa

pohybuje od 80 - 100 t aj viac z hektára.

 

Láskavec sa používa ako potravina, zelenina, na zelené kŕmenie, silážovanie,

energetická plodina, okrasná rastlina a výrobu granúl. Z hľadiska poľnohospodárskeho je

láskavec plodina s rýchlym rastom, dáva vysoké úrody - približne 3 tony semena na hektár za

3 - 4 mesiace rastu v monokultúre a 4 - 5 ton na hektár suchej hmoty po 4 týždňoch.

J e d nou z možností využitia láskavca je jeho využitie ako objemovej krmoviny pre

vysokú produkciu kvalitnej fytomasy. Kvalita krmu láskavca sa často porovnáva s kvalitou

krmu ďatelinovín. Kvalita daná obsahom kvalitných bielkovín a minerálnych prvkov,

predovšetkým Ca, Mg a P. Kvalitu krmu však znižujú antinutričné látky ako sú saponíny,

šťavelany, nitráty a často príliš vysoký obsah draslíka. Názory na príjem láskavca dobytkom a

úžitkovost' zvierat po jeho skrmovaní sa rôznia. Na jednej strane sa eviduje pozitívny vplyv

na produkciu mäsa a mlieka, na druhej strane nižší príjem sušiny pri skrmovaní zeleného

láskavca.

Obsah škrobu sa pohybuje od 53 % do 65 %, v priemere dosahuje 60 %. Obsah

vlákniny sa pohybuje od 2,89 % do 6,94 %, v priemere je to 4,4 %. Láskavec obsahuje asi 3

% minerálnych látok v sušine.

Rastliny rodu Amaranthus patria medzi rastliny s vysokým obsahom antioxidačne

pôsobiacich vitamínov a provitamínov. K týmto látkam patrí najmä vitamín C /kyselina

askorbová/, vitamín E /tokoferol/ a vitamín A /retinol/ a jeho provitamíny - karotény, najmä

beta karotén. Antioxidanty pôsobia v ľudskom organizme proti tzv. reaktívnym formám

kyslíka, resp. voľným kyslíkovým radikálom. Vysoký obsah beta karoténu v druhoch rodu

Amaranthus predurčuje láskavce ako dobré prírodné zdroje antioxidantov.

Nároky na podmienky pestovania, výživu a spôsob rozmnožovania

Láskavec sa seje medzi poslednými jarinami, ak je pôda vyhriata na 10°C, t.j. koncom

apríla až začiatkom mája. Počiatočný rast je pomalý preto je dôležité mechanické ničenie

burín. Z agrotechnických opatrení je možné v našich podmienkach odporúčat' výsevok 400

tis. jedincov na hektár, t. j. 1 - 1,2 kg na hektár na šírku medzi riadkami 0,375 m, vzdialenosť

v riadku medzi rastlinami 60 - 70 mm. Hnojenie N:P:K = 40:30:100 kg.ha-1 .

Najvhodnejšie je zakladať porasty v prvej polovici mája za predpokladu teplotného, ale aj

vlhkostného, ktorý úzko súvisí so šetrnou, plytkou prípravou sejbového lôžka pred sejbou.

Hnojenie dusíkom dávkami vyššími ako 60 kg.ha-1 už z ekonomického hľadiska nie je

zaujímavé, pretože nebol zistený vplyv na úrodu zrna. Klíčivosť osiva je výrazne ovplyvnená

teplotou, pričom optimum je 35°C. Pri tejto teplote svetlo nemá vplyv na klíčenie, avšak pri

nízkych teplotách svetlo výrazne brzdí proces klíčenia. Ďalším činiteľom výrazne

ovplyvňujúcim priebeh klíčenia je vek osiva. S vekom sa klíčivosť znižuje. Doteraz nie sú

objasnené otázky oveľa nižšej klíčivosti a vzchádzavosti v poľných podmienkach v porovnaní

s laboratórnymi. Medzi faktory, ktoré môžu ovplyvniť schopnosť klíčenia osiva patrí okrem

podmienok pestovania, mechanického spracovania osiva a hubových chorôb aj dormancia -

oneskorené klíčenie semien. Táto môže závisieť od pozície semien na materskej rastline, od

stupňa zrelosti, od podmienok dozrievania.

 

Kultúrne druhy z rodu Amaranthus sú teplomilné rastliny, vysokého vzrastu /1,0 - 2,4

m/, stredne silno olistené. Sejú sa do menších až väčších medziriadkových vzdialeností, resp.

do dvojriadkov /v 2. polovici mája až v júni/. Počiatočný vývin povzchádzaných veľmi

drobných rastlín je pomalý, neskôr rýchly.

 

Vzhľadom na pomalý vývin rastlín po sejbe a spôsobu prípravy pôdy,

najvýznamnejšie druhy burín v porastoch kultúrneho druhu Amaranthus sú z biologickej

skupiny jarné neskoré. Pri sejbe do malých medziriadkových vzdialeností je plečkovanie

vylúčené. Veľkovýrobne nie je možné úspešne pestovať kultúrne druhy Amaranthus bez

herbicídov.

 

Pestovateľské plochy Amaranthusu sa na Slovensku rozširujú a prechádzajú z

pokusných polí na väčšie pestovateľské plochy s výmerou niekoľko hektárov. Je to

podnecované menšími nárokmi Amaranthusu na kvalitu pôdy a schopnosť znášať sucho. V

neposlednej miere tu rozhodujú aj ekonomické kritériá trhovej realizácie zrna a osiva

Amaranthusu.

 

Amaranthus je v našich podmienkach dvojkosný. Pri prvom zbere treba ponechať

vyššie strnisko. Dozrievanie semena je nerovnomerné.

Problematickou stránkou naďalej zostáva zber, nakoľko rastliny vegetujú až do príchodu

prvých jesenných mrazov. Zber a výmlat rastlín v zelenom stave naráža na problémy

technického charakteru, ale po stránke biologickej je zrelosť zrna vyhovujúca.

Láskavec- amaranthus pestovaný na fytomasu pre energetické účely, výška porastu 2,5 m